Không import chữ từ microphone bằng thư viện Speech Recogition Python được

[Reup vì lần trước đăng video không để chế độ công khai ạ]
Video để mọi người hình dung rõ hơn ạ
https://drive.google.com/file/d/1jCalWgLPzj-WjdH-Kz9hfenYwCYVzx_w/view

Code của em:

import speech_recognition

robot_ear = speech_recognition.Recognizer()
with speech_recognition.Microphone() as mic:
    print ("Robot: I'm listening")
    audio = robot_ear.listen(mic)

you = robot_ear.recognize_google(audio)

print(you)

Xin cảm ơn ạ

Mình không rành, nhưng liệu biến audio có bị hủy sau khi ra khỏi with - as không nhỉ?

Màn hình không hiện gì thêm thì có thể robot_ear.listen(mic) vẫn đang chờ.

2 Likes

Nếu như có phương án giúp có thể qua teamview giùm em được không ạ :pleading_face::point_right::point_left:

  • Theo như bạn ấy nói trên Discord, bạn ấy viết python nhưng chạy file .exe :smiley: mà không chạy trong terminal
  • python tên_file.py
  • Và bạn ấy cũng chưa biết tạo sao gõ như vậy lại chạy được
3 Likes


ai giải thích giúp e lỗi này với dc ko ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?