Không hiểu new trong java sinhvien sv = new sinhvien(i,ht,dm1,dm2)

sinhvien sv = new sinhvien là sao mọi người

Em có học về lập trình hướng đối tượng không ?
Cái này thường gọi là hàm khởi tạo.

2 Likes

Giả sử có một class, bạn khai báo dạng class Ahjhj {...} thì Ahjhj(...) sẽ là các hàm tạo của đối tượng. Nếu coder không khai báo hàm tạo nào thì ngôn ngữ sẽ cung cấp cho bạn một hàm tạo mặc định là Ahjhj() và các giá trị của các thuộc tính khi được khởi tạo bằng hàm tạo mặc định thì tuỳ ngôn ngữ

Ví dụ:

class SinhVien
{
  int MaSinhVien;
  string HoTen;
  float DiemMon1, DiemMon2; //Như vậy là mỗi object SinhVien sẽ có 4 thuộc tính MaSinhVien, HoTen, DiemMon1, DiemMon2
  SinhVien(int MaSinhVienMoi, string HoTenMoi, float DiemMon1Moi, float DiemMon2Moi)//Khai báo hàm tạo với 4 giá trị
  {
   MaSinhVien = MaSinhVienMoi;
   HoTen = HoTenMoi;
   DiemMon1 = DiemMon1Moi;
   DiemMon2 = DiemMon2Moi;
  }
}

Như vậy, khi KHỞI TẠO một object thuộc class SinhVien, ta có thể khởi tạo như sau:
SinhVien sv = new SinhVien(1, "noz1995", 6.9, 10); thì ta sẽ có một object sv với các thuộc tính:
sv.MaSinhVien == 1
sv.HoTen == “noz1995”
sv.DiemMon1 == 6.9
sv.DiemMon2 == 10

4 Likes

hàm khởi tạo à anh …

hay quá cam o ah nhiều …

NgheNghiep nguyenvana= new SinhVien();
NgheNghiep nguyenvanb = new GiaoVien();
NgheNghiep nguyenvanc = new BacSi();

Ahihi :smiley:

1 Like

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?