Không hiển thị kết quả trên web page dù không có lỗi gì về cú pháp

Em chào các anh chị, em có một bài tập đơn giản là nhập số điện thoại (Contact number) và kiểm tra xem số được nhập này có thỏa mãn #1. Chỉ là các chữ số (Không được lẫn chữ cái) #2. Đủ 10 chữ số.
Kết quả hiển thị sẽ có 2 trường hợp: Số này hợp lệ (The number valid), Số này không hợp lệ (The number invalid)
Em đã viết và chạy thử chương trình nhưng sau khi nhấn submit thì không hiện thêm gì cả, em đã kiểm tra consolve nhưng cũng không thấy báo lỗi gì.
Rất mong anh chị giúp đỡ.
Sau đây là chương trình HTML và Javascript của em:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
 <title>Validating input</title>
	<script src="w5P.js"></script>
</head>
<body>
 <article>
  	<form> 
		<label>Contact phone <input type="text" id="phone" /></label>
		<button type="button" id="send"> Submit </button>
	</form>
	<p id="msg"></p>
 </article>
</body>
</html>

JAVASCRIPT (w5P.js)

function validatePhone(phone){
	var valid = true;
	var length= phone.length;
	if (length !=10) {
		valid = false;}
	else 
		if (isNaN(phone)) {
			valid = false;
		}
			return valid;
}

function acceptInput(){
	var phoneNo=document.getElementById("phone").value;
	var isPhoneValid;
	isPhoneValid= validatePhone(phoneNo);
	
	if(isPhoneValid==true) {
		document.getElementById("msg").innerHTML="Phone number valid";
	}
	else {
		document.getElementById("msg").innerHTML="Phone number invalid";
	}
}

function init() {
	var btn=document.getElementById("send");
	btn.onlick= acceptInput;
}

window.onload = init;  
// JavaScript Document// JavaScript Document

Thêm console.log để xem code chạy đúng ý bạn chưa

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?