Không dùng được Annotations trong asp.net mvc5

Chào mọi người em có tạo cái form bằng model thanhvien rồi trong class thanhvien em có thêm [Required(ErrorMessage =" không được để trống")] trước mỗi thuộc tính mà sao lúc em không nhập gì không thấy nó báo lỗi bên cạnh nhỉ?

Code form thanhvien razor

@using (Html.BeginForm("DangKyTV", "TaiKhoan", FormMethod.Post)) 
{
  @Html.AntiForgeryToken()
  
  <div class="form-horizontal">
    
    @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })

    <div class="form-group">
      @Html.LabelFor(model => model.TenTV, "Họ và tên", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
      <div class="col-md-4">
        @Html.EditorFor(model => model.TenTV, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
        @Html.ValidationMessageFor(model => model.TenTV, "", new { @class = "text-danger" })
      </div>
    </div>

    <div class="form-group">
      @Html.LabelFor(model => model.Username, "Tên đăng nhập", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
      <div class="col-md-4">
        @Html.EditorFor(model => model.Username, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
        @Html.ValidationMessageFor(model => model.Username, "", new { @class = "text-danger" })
      </div>
    </div>

    <div class="form-group">
      @Html.LabelFor(model => model.Password, "Mật khẩu", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
      <div class="col-md-4">
        @Html.EditorFor(model => model.Password, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
        @Html.ValidationMessageFor(model => model.Password, "", new { @class = "text-danger" })
      </div>
    </div>

    <div class="form-group">
      @Html.LabelFor(model => model.DiaChi, "Địa chỉ", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
      <div class="col-md-4">
        @Html.EditorFor(model => model.DiaChi, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
        @Html.ValidationMessageFor(model => model.DiaChi, "", new { @class = "text-danger" })
      </div>
    </div>

    <div class="form-group">
      @Html.LabelFor(model => model.DienThoai, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
      <div class="col-md-4">
        @Html.EditorFor(model => model.DienThoai, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
        @Html.ValidationMessageFor(model => model.DienThoai, "", new { @class = "text-danger" })
      </div>
    </div>

    <div class="form-group">
      @Html.LabelFor(model => model.Email, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
      <div class="col-md-4">
        @Html.EditorFor(model => model.Email, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
        @Html.ValidationMessageFor(model => model.Email, "", new { @class = "text-danger" })
      </div>
    </div>

    <div class="form-group">
      @Html.LabelFor(model => model.ChucVu, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
      <div class="col-md-4">
        @Html.EditorFor(model => model.ChucVu, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
        @Html.ValidationMessageFor(model => model.ChucVu, "", new { @class = "text-danger" })
      </div>
    </div>

    <div class="form-group">
      <div class="col-md-offset-2 col-md-10">
        <input type="submit" value="Đăng ký" class="btn btn-default btn-success" />
      </div>
    </div>
  </div>
}

<div>
  @Html.ActionLink("Quay lại trang chủ", "Index", "Home")
</div>

Code phần Controller

public ActionResult DangKyTV(tblThanhVien tv)
{
  if (ModelState.IsValid)
  {
    db.tblThanhViens.Add(tv);
    db.SaveChanges();
    return RedirectToAction("Index", "Home");
  }
  else
  {
    return RedirectToAction("DangKy", "TaiKhoan");
  }
}

Code phần tblThanhVien.cs

public partial class tblThanhVien
{
  [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Usage", "CA2214:DoNotCallOverridableMethodsInConstructors")]
  public tblThanhVien()
  {
    this.tblHoaDons = new HashSet<tblHoaDon>();
  }
  public tblThanhVien(string name, string userName, string location, string email)
  {
    this.TenTV = name;
    this.Username = userName;
    this.DiaChi = location;
    this.Email = email;
  }
  public int MaTV { get; set; }

  [Required(ErrorMessage =" không được để trống")]
  public string TenTV { get; set; }
  [Required(ErrorMessage = "không được để trống")]
  public string Username { get; set; }
  [Required(ErrorMessage = "không được để trống")]
  public string Password { get; set; }
  [Required(ErrorMessage = "không được để trống")]
  public string DiaChi { get; set; }
  [Required(ErrorMessage = " không được để trống")]
  public Nullable<int> DienThoai { get; set; }
  [Required(ErrorMessage = " không được để trống")]
  public string Email { get; set; }
  public string ChucVu { get; set; }

  [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft.Usage", "CA2227:CollectionPropertiesShouldBeReadOnly")]
  public virtual ICollection<tblHoaDon> tblHoaDons { get; set; }
}
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?