Không đọc được các file có sẵn trong file war được import vào eclipse

Vì sao em import file war trong eclipse lại không đọc được các file có sẵn trong file đò?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?