Không có cái gọi là lười biếng

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?