Không click chuột phải lên button được

/*Cho mình hỏi tại sao event dưới click chuột trái vẩn bình thường ,nhưng không phản ứng khi click chuột phải.*/
private void Button1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      var bt = sender as Button;
      if (e.Button == MouseButtons.Right)
      {
        label1.Text = "Right";
      }
      else
        label1.Text = "Left";
    }

Theo mô tả của MouseEventArgs

Có lẽ vì thế mà chỉ có 3 sự kiện đó mới được cung cấp đầy đủ thông tin về thao tác chuột. Sự kiện MouseClick không chứa đủ thông tin về thao tác chuột.

5 Likes

Vì event MouseClick không được handle với chuột phải cho Button.
Link tham khảo.
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/winforms/mouse-events-in-windows-forms

Individual Controls

The following controls do not conform to the standard mouse click event behavior:

 • Button
 • CheckBox
 • ComboBox
 • RadioButton
  Right click: No click events raised

Lựa chọn thay thế: MouseUp, MouseDown

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?