Khởi tạo hàm không tham số không ngoặc ()

Một hàm có thể k có tham số và cả dấu ngoặc tròn () trong khởi tạo không
Em thấy trên mạng có hàm

public void Log 
{
}

Ai giải thích em hiểu được k ạ

Mở ide ra và kiểm chứng thôi, sao phải lên đây hỏi

4 Likes

Ok anh nhưng mà là k thể đúng k ạ em sợ là đó là hàm gì đó lạ nên em hỏi

Một hàm có thể không có tham số, nhưng phải có dấu ().

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?