Khoảng cách giữa các phần tử trong html

Ai có cách nào giúp em ạ, em set margin = 0; rồi mà nó vẫn có khoảng cách khi em hover vào mỗi phần tử ạ!

Khi bạn dùng inline-block, browser sẽ xem các li như những từ trên 1 dòng. nghĩa là giữa các block luôn có 1 khoảng cách, giống khoảng cách giữa các ký tự. Khoảng cách này thay đổi dựa theo font-size của ul.
Có 2 phương án:

  1. Tiếp tục sử dụng inline-block theo sáck giáo khoa hướng dẫn.
    Set font-size của ul là 0, sau đó set lại font size cho li
ul {
  font-size: 0;
}
li {
  font-size: 1rem;
}
  1. Sử dụng flexbox
ul {
  display: flex
}
li {
  display: none;
}
4 Likes

Lỗi này là do thừa 1 space giữa 2 tag li. Khi bạn viết như vầy thì dòng chữ sẽ là A B (có space ở giữa).

<li>A</li>
<li>B</li>

Cách sửa thì một là đừng xuống hàng, viết liền ở hàng trên luôn (có thể dùng tool để minify cũng được). Hoặc không thì dùng flex cho container.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?