Khi click không xuất BCC ở vị trí id

javascript

(Nhân Nguyễn) #1

e mới học javascrip- cho e hỏi code lỗi chỗ nào. Khi click không xuất BCC ở vị trí id

<!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <title> BT11 - Bảng cửu chương </title>
  	<meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      function bangcuuchuong()
      {
        var n = document.getElementById('txtNhap');
        var BCC = document.getElementById('lblXuatBCC'); 
        if (n == 2)
        {
          for ( var i = 1; i <= 10; i++)
          { document.write("<br>", " 2 x ", j, "=", +2 * j); }
        }
     
      }
    </script>
    <form>
      <table border="1" style="border-collapse: collapse"> 
        <caption style="font-weight:bold; font-size: 30px"> In bảng cửu chương </caption>
        <tr>
          <td> Nhập cửu chương: </td>
          <td><input type="text" name="txtNhap" id="txtNhap"/> </td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="2" align="center"><input type="button" value="In" name="btnIn" onclick="lblXuatBCC.innerHTML = bangcuuchuong()" /> </td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="2" ><label id="lblXuatBCC"/> </td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </body>
  </html>

(SITUVN.gcd) #2

Bạn biết phương thức này làm gì không? Mỗi lần gọi, nó sẽ xóa bỏ toàn bộ nội dung trước đó, ghi nội dung mới vào.
Đừng có lạm dụng phương thức này nhé, không tốt đâu.

Mà lạ nhỉ? Bạn lấy được phần tử HTML thông qua:

Nhưng lại chẳng dùng nó làm gì hết.

Bạn chưa hiểu rõ về thao tác Javascript với HTML rồi. Lên www.w3schools.com học tiếp đi. :rofl:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?