Khai báo thư viện QApplication trong Qt bị lỗi

Hi mọi người, emmới học qt.
Khi khai báo thư viện QApplication thì bị lỗi, mọi người cho mình xin lời khuyên với.

Lỗi gì cụ thể, chung chung thế thì ai biết trả lời.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?