Khắc phục lỗi khi tải sql 2019 trên nitro 5 như thế nào?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?