Kết nối oracle với visual

Trước đây em có làm một đồ án website trên visual có kết nối với SQL. Hiện nay em muốn sử dụng nó để làm đồ án môn oracle thì cho em hỏi là giờ mình liên kết oracle với visual như thế nào ạ để nâng cấp lên đồ án cũ ạ. Nhờ mọi người giúp em. Em cảm ơn ạ

Cậu.
Đang.
Đùa.
Tớ.
Phải.
Không?
:sweat_smile:


Làm thế nào để cậu kết nối SQL với website của cậu trước đây? :expressionless: Nếu cậu thực sự đã làm điều đó một cách đúng đắn, cậu không nên hỏi câu hỏi này.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?