Kết nối front-end và back-end

Chào mọi người. Mình đang thử viết một web front-end vuejs và back-end asp.net core api.
Mình đã gọi được data từ front end qua back-end và trả về được.
Mình tìm trên mạng người ta toàn chỉ tạo trong visual studio backend sau đó tạo thêm forder client-app để bỏ front-end vào?
Câu hỏi là: Liệu mình để riêng 2 thứ như thế không cần gộp và và depoy lên web được hay không? Nếu có thể cho mình xin key để tìm hiểu.
Cảm ơn!!

đây là câu trả lời rồi còn gì.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?