Kết bạn Retroshare

Chào các bạn. mình mới đọc bài viết Hướng dẫn khám phá RetroShare và thế giới Dark Net (Phần 6) và muốn dùng thử retroshare.

Bạn nào đã tham gia được rồi có thể add mình vô group được không? Cảm ơn nhiều

key của mình: CQEGAcGaxsBNBFvxnjkBCADOugjRcmqPcGuosNflq6f++tWoLCLudn98+AHnJEuS

myHOC/0ppfRRn/is27GfixEpCveG0U7A1nk4myJLXx/cIRLSWoGooraOvHonAK6b

4uBOcd3nOcBUXKqD/xm1bUAPjvb0oXw48okSGHnBtszg7P0szrem27qx2Mnneirf

0y6OKX29ZGJz2eJGiKus3vya7+MqtQS3dSL+u6K4lRnJA63n5z2DXgb1fwAQx1CB

iHTNWHPQF3v6f7UWKPis3U8snBQokBjRUGIP3iou6O0+pZkVR32T317YhfUkWN4S

XTtdkfrr4Oz15j3KFy5cMlvbdo0h5D5VFVuNOpfC3qqXABEBAAHNJmZveDg4OGRp

ZSAoR2VuZXJhdGVkIGJ5IFJldHJvU2hhcmUpIDw+wsBfBBMBAgATBQJb8Z45CRAQ

HEir1g2JsAIZAQAAOZkH/2Z3b43+stpW8g1IiX6ZD/WRxtQVi0cuVskbbqDD8PFo

kuF9IHAZ/RPpHge2H3sb25HkHLFWXIVxGgmAt2ofFLwix8/9FaSuQr+NCVKCRBLk

1H6DkwIRvFnPaGgzs4490p9rRWg2UO5vfAah5ewqkdb9sfSbaj/oCpiQP1D3Hgv6

P5YOHbkuWn3tlOvhX0cZmFT2hem9cg7E1UCidw/nAiJMEGk+2uhkHe7rXMVqDq78

bLbSMDdH2KDqD3RmosUVK82N4vjCmYFJdXiGGatWBTf/uIPA/qgR/njRwI8TL0ue

TeiqSWIOUEvP9KwY0CDBkfL7nsvPFlU3DZWojGeHGg8CBqv1xCEclgMGwKg4ARyW

BAAGC015IGNvbXB1dGVyBRBjsWSOkLVvn69rGJ3PPCS2BwMc5kI=

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?