Jquery không chạy?

sao đoạn jquery của em lại ko chạy thế ạ, Mong các bác giải thích. Em camon nhìu???
HTML:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Document</title>
  <script
  src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.js"
  integrity="sha256-WpOohJOqMqqyKL9FccASB9O0KwACQJpFTUBLTYOVvVU="
  crossorigin="anonymous"></script>
  <link rel="stylesheet" href="hamtimeline.css">
 <script src=""></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/2.1.3/TweenMax.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmYl" crossorigin="anonymous"></script>
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q" crossorigin="anonymous"></script>
 <script src="hamtimeline.js"></script>
</head>
<body>
  <div class="load">
    <div class="wait"></div>
  </div>
  <div class="text-center">
      <button class="nut1 btn btn-primary"> nut 1</button>
      <button class="nut2 btn btn-danger"> nut 2</button>
      <button class="nut3 btn btn-warning"> nut 3</button>
      <button class="nut4 btn btn-info"> nut 4</button>
      <button class="nut5 btn btn-success"> nut 5</button>
    </div>
</body>
</html>

CSS:

.load {
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-color: aqua;
  position: fixed;
  top: 0%;
  left: 0%;
  z-index: 1;
}
.wait{
  width: 100px;
  height: 100px;
  position: fixed;
  top: 50%;
  left: 50%;
  z-index: 2;
  margin-left: -50px;
  margin-top: -50px;
  border-radius: 50%;
  background-color: brown;

}

Jquery

$(document).ready(function () {
  hieuungload = new TimelineMax({onComplete:noidungvaodi});
  hieuungload
  .from($('.wait'), 0,7, {opacity:0})
  .from($('.load'), 1, {scale:2, opacity:0})
  //lap lai
  .to($('.wait'), 1 , {scale: 1, ease:Elastic.easeOut.config(1, 0.1)})
  .to($('.wait'), 1, {scale:0.3, ease:bounce.easeOut.config(1, 0.5)})
  //ket thuc
  .to($('.wait'), 0.5, {scale: 7,opacity:0, ease: Power4.easeOut})
  .to($('.load'), 0.5, {x:-2200, ease: Power1.easeOut});

  hieuungnoidung= new TimelineMax();
  hieuungnoidung 
  .from($('.nut2'),2, {y:500, }, {y:1000, opacity:0})
  .staggerFrom($('.btn'), 0.5, {x:500, opacity:0},0.2)

  function noidungvaodi(params) 
  {
    hieuungnoidung.play();
  }
  
});

Xem Web Console có lỗi gì không. Nếu không thì chạy Gỡ lỗi (Debug) bằng Web Console.

3 Likes

bạn nên ghi rõ chi tiết lỗi bạn gặp là gì? bạn muốn nó chạy như thế nào? đã thử những cách nào rồi? … thì mn mới giúp bạn đc

2 Likes

Cái này là cái gì? Xoá cái dòng vô dụng đó đi.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?