Java Spring Boot Webflux sử dụng Redis

Đối với Redis có cách nào để tạo một trường(vd: Long Id) tự tăng lúc lưu dữ liệu không ạ?
Kiểu giống như Id tự tăng trong MySQL, PostgreSQL ấy ạ.
Em cảm ơn mọi người!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?