Insert dữ liệu vào nhiều bảng

sql

(Adamit) #1

Các bác cho em hỏi SQL của em có 3 bảng HD(mahd, manv, thoidiemlap, tongtien), CTHD(mahd, mamh, soluong) và MATHANG(mamh, ten, soluong, gia). Mà dữ liệu ở 3 bảng này đều hiển thị trong cùng 1 form. Vậy làm thế nào để insert dữ liệu cùng một lúc vậy ạ? Xin mọi người giúp em


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?