Insert dữ liệu từ form vào csdl

php

(Nguyễn Hải) #1

Em mới học php và đang gặp một số khó khan ạ. Sau khi join 2 bảng để hiển thị ra form thì e muốn truyền những dữ liệu đã lấy được trong form này vào một bảng khác ở csdl. Tuy nhiên e truyền được name vào trong khi date và môn học vẫn đc. Mn giúp em với ạ

  <?php
  	 include('db.php');
     include('admin_menu.php');
  	 if(isset($_SESSION['username'])){
  	if(isset($_POST['choose'])){
  		$class = $_POST['class'];
  		$date = $_POST['date'];
      $name = $_POST['name'];
  	}
    ?>
  <form name="" method="post" action="" enctype="multipart/form-data" >

  <?php
  	$query = $db->query("select * from class") or die(mysqli_error());
    $query2 = $db->query("select * from daily_atten group by date ") or die(mysqli_error());
  ?>

  <tr>
  	<th>Select class </th>
    <td>
    	<select name="class" class="form-control my_form">
  			<?php
      			 while($row = mysqli_fetch_assoc($query)){ ?>
          	<option value="<?php echo $row['class_name']; ?>"><?php echo $row['class_name']; ?></option>
    			 <?php } ?>
         
  		</select>
    </td>
  </tr>
  <tr>
  	<th>Select Date</th>
    <td>
      <select name="date" class="form-control my_form">
        <?php
           while($row = mysqli_fetch_assoc($query2)){ ?>
            <option value="<?php echo $row['date']; ?>" ><?php echo $row['date']; ?></option>
         <?php } ?>
      </select>     
    </td>
  </tr>
  <tr>
  	<td colspan=2 style="padding-left:170px;"><input type="submit" value="choose" name="choose" class="my_btn" action:"choose"></td>
  </tr>

  </table>
  </div>
  <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"></div>
  </div>
  <h3 style="font-weight:bold; text-transform:uppercase; padding-bottom:5px;"> Take Attendance </h3>
  <?php
  	$query3 = $db->query("select daily_atten.date, student_details.name, student_details.class
               from daily_atten
               inner join student_details on student_details.class = daily_atten.class
               where daily_atten.class='$class' and daily_atten.date='$date'") or die(mysqli_error());

  ?>

  <table class="table table-bordered table-responsive">
  	<tr>
      <th><center>S.No.</center></th>
      <th><center>Student Roll No.</center></th>
      <th><center>Student Name</center></th>
      <th><center>Subject</center></th>
      <th><center>Date</center></th>
      <th><center>Present</center></th>
    </tr>
    <?php
  	$id = 1;
  	while($row = mysqli_fetch_assoc($query3)){ ?>
    <tr>
    	<td><center><?php echo $id; ?></center></td>	
      <td><center><?php echo $row['roll_no']; ?></center></td>
      <td><center><?php echo $row['name']; ?></center></td>
      <td><center><?php echo $row['class']; ?></center></td>
      <td><center><?php echo $row['date']; ?></center></td>
      <td><center><select name="present" class="form-control my_form" method="post">
            <option value="Yes">Yes</option>
            <option value="No">No</option> 
          </select></center>
      </td>
    </tr>
    <?php $id++; } ?>
      <tr>
        <td colspan="12"><center><input type="submit" value="submit" name="submit" class="my_btn" action:"submit" /></center></td>
      </tr>
  <?php
      if(isset($_POST['submit'])){
      //print_r($_POST);die;
      $roll = $_POST['roll_no'];
      $name = $_POST['name'];
      $class = $_POST['class'];
      $date = $_POST['date'];
      $present = $_POST['present'];
      $sql = $db->query("INSERT INTO `stu_atten` (`masv`,`name`,`class`,`date`,`present`) values ('$roll','$name','$class','$date','$present')") or die(mysqli_error());
      if($sql){
        echo "<script>alert('Details Saved Successfully');</script>";
      }else{
        echo "<script>alert('Failed to Save the details. Please Check');</script>"; 
      }
  }

  ?>

  </table>
  </form>

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?