Include file jsp từ servlet controller (MVC)

Hi mn, mình có 1 file trang-chu.jsp chứ các file con của trang chủ. Khi minh chay lên thì ngay chỗ dòng 4 nó sẽ tự động gọi SanPhamMoiController rồi từ đó include san-pham-moi.jsp và trong trang-chu.jsp. Cho mình hỏi là làm sao gọi được SanPhamMoiController ạ. Cảm ơn mn giúp đỡ.
trang-chu.jsp

<%@ include file="sub-views/menu.jsp"%>
<%@ include file="sub-views/banner-index.jsp"%>
<%@ include file="sub-views/chinh-sach.jsp"%>
<%@ include file="SanPhamMoiController()"%>
<%@ include file="sub-views/hinh-anh-footer.jsp"%>
<%@ include file="sub-views/footer.jsp"%>

SanPhamMoiController

public class SanPhamMoiController {
	
	public String SanPhamMoiController() {
		//req.setAttribute("test", "abc");
		//Thao tác dữ liệu
		return "san-pham-moi";
	}
}
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?