Import thư viện bị lỗi trong angular

chào mọi người, Cho mình hỏi tại sao mỗi lần mình import thư viện vào trong angular nó luôn báo lỗi như thế
này

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?