Hướng dẫn sửa lỗi web dùng CS6 và xampp

lỗi thế là sao không hiểu câu lệnh đó

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?