How to turn off reset web to click button

tại sao khi mình tạo 1 button trong html nhấn vào thì nó luôn bị reset trang web v ạ

thì bỏ cái nút ra cho người ta khỏi click là được

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?