How should I start a programming life?

http://www.quora.com/How-should-I-start-a-programming-life

You don’t. Once you start programming, you no longer have a life.

9 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?