Hosting, Domain nào tốt để tạo Website miễn phí?

Thực ra là mình biết cần có Hosting và Domain miễn phí
Nhưng các bạn đã dùng dịch vụ nào mà thấy tốt đẹp một chút về hosting hoặc domain thì bảo mình nhé :smiley:
Thanks mọi người :smiley:

1 Like

domain miễn phí tất nhiên là ở freenom.com (tốt và dễ xài nhất rồi), nhưng không có visit vào 3 tháng là nó xóa (nên DNS = cloudflare.com)
hosting miễn phí tốt nhất là cloud service (PaaS) có free plan như openshift (chuyên nghiệp hơn), heroku (dễ hơn)
này yêu cầu trình độ intermediate, phải có hiểu biết về cloud computing

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?