Hỏi về web API dạng Asp.net application framework với csdl tự tạo

Mình đang làm bài tập về API có sử dụng 4 phương thức Get, Post, Put, Delete. Mình có sử dụng web service để dùng 4 phương thức này. Nhưng có điều khi chạy mình gặp 2 vấn đề :

  1. Phương thức Get nó trả về định dạng XML, mà mặt người dùng mình muốn nó trả về kết quả dạng văn bản.
  2. Tùy chỉnh về mặt giao diện, mình chỉ dùng được theo template của webservice không biết chỉnh sửa về mặt giao diện giống một trang web bình thường.

Tiện cho mình hỏi cái web API nó không dùng được MVC như Asp.net WVC đúng không ạ? mình có tham khảo trên mạng thấy 2 cái này khác nhau, vậy về mặt giao diện như vấn đề thứ 2 mình nên giải quyết như thế nào ạ?
Mình cảm ơn mọi người ạ!
Ảnh mình có đính kèm đó ạ

Hi @Phuong_Utc
Bạn có thể cho controller format lại thành JSON thay vì XML, mặc định nó cũng parse object thành JSON khi trả về.

bạn chuyển về string bằng ToString()

bạn có thể dùng blazor, reactJS, Angular, vueJS, …

4 Likes

Cảm ơm bạn nhé. Baobao

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?