Hỏi về VBA trong EXCEL

vba

(El HM) #1

Mình muốn gán công thức vào Cell bằng VBA để đếm Range(A1:A3) xem có bao nhiêu chữ “APPLE”.

Cells(1, 3).Formula = "=COUNTIF(R[0]C[-2]:R[2]C[-2],""APPLE"")"

Mình muốn thay R[0]C[-2]:R[2]C[-2] bằng một công thức tổng quát để đếm nhiều chỗ. Nhưng trong dấu [ ] không thực hiện được phép tính (VD: [-2] không thay được bằng [2-4] ). M.n giúp mình phần này với!


(Nguyên) #2
"=COUNTIF(R[0]C[-2]:R[2]C[-2],""APPLE"")"

bản chất cái dãy này là 1 chuỗi, bạn thực hiện phép tính rồi nối vào

"=COUNTIF(R[0]C[-2]:R[2]C["& strx &"],""APPLE"")"

với strx = 2-4.


(El HM) #3

để mình thử. Tks bạn nhé


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?