Hỏi về vấn đề quản trị doanh nghiệp


(Hong Tran) #1

Ví dụ nếu em là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của một công ty ( mẹ ) , giả sử thành lập thêm công ty con nữa thì em có thể làm chủ tịch ( hoặc CEO ) của công ty đó không ?


(Hong Tran) #2

Ngoài việc thuê các CEO về để quản trị , nếu nhà sáng lập không đủ điều kiện làm chủ tịch nữa thì có thể thuê chủ tịch ko


(doanguyen) #3

:white_check_mark: Có.

:white_check_mark: Có.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?