Hỏi về thẻ <img> trong form và table của html

Các tiền bối cho em xin tip làm sao để trong thẻ nhập vào một link ảnh. Sau đó ảnh được hiển thị trong cột Hình ảnh của table dưới dạng ảnh chứ không phải link ạ. Link lấy từ internet ạ.

Nhập liên kết vào textbox (<input type="text" />) > gửi lên máy chủ (backend) > máy chủ truy cập theo đường dẫn để lấy hình ảnh rồi lưu vào CSDL.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?