Hỏi về thay đổi background-color của div khi thay đổi vị trí

Em muốn xin chỉ giáo ạ

Khi em click vào button xuống thì giá trị mới sẽ đổi chỗ cho Thành công
Và yêu cầu cần đổi màu div mới sang màu khác để người nhìn thấy sự thay đổi…
Và em chưa biết làm thế nào

Cho bạn keyword: swap element jquery

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?