Hỏi về templates inheritance trong Flask Framework?

Ở đây không biết có ai rành về flask không nhỉ :smiley: Mình muốn hỏi là cách thức thừa kế templates trong flask nó hoạt động như thế nào ?? Mình thấy hơi bị bối rối chỗ kế thừa này :smile:

Mình có hai file : homepage.html và about.html

homepage.html

<!DOCTYPE html>
<html charset:utf-8>
<head>
  {% block head %}
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <!-- Bootstrap -->
  <link href="{{ url_for('static',filename='css/bootstrap.min.css')}}" rel="stylesheet">
  <title>Personal Page</title>
  {% endblock %}
</head>
<header>
    <a href="/">
      <button type="button" class="btn btn-primary" aria-label="Left Align">
        <span class="glyphicon glyphicon-home" aria-hidden="true" > Home </span> 
      </button>
    </a>

    <a href="/about/">
      <button type="button" class="btn btn-primary" aria-label="Left Align">
         <span class="glyphicon glyphicon-eye-open" aria-hidden="true"> About </span>
      </button>
    </a>
    
    <a href="/download">  
      <button type="button" class="btn btn-primary" aria-label="Left Align">
         <span class="glyphicon glyphicon-floppy-save"> Download </span>
      </button>
    </a>  
</header>
<body>
  
  <div class="jumbotron text-center">
    <h1> WHY SHOULD YOU LEARN PYTHON? </h1>
  </div>
  <video style="width: 100%; height: 30%" controls="controls">
      <source src="/static/videos/Python.mp4" type="video/mp4">    
  </video>
  {% block body %}
  <script type="text/javascript" src="{{ url_for('static',filename='js/bootstrap.min.js') }}"></script>
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script>
  {% endblock %}
</body>
</html> 

và about.html

{% extends "homepage.html" %}
{% block head %} {{ super() }} {% endblock %}
{% block body %}
<div class="jumbotron text-center">
    <h1> <b> HELLO </b> </h1>
  </div>
  <div class = "jumbotron text-center">
    <h3>
      I'm just a newbee in Python Language. After learning Python via Youtube,Documents,etc. I decide to make this website.
      There's nothing special about this page. Purpose is to learn how to use Flask Framework and Python to make a website.
    </h3>
  </div>
  <audio controls autoplay="autoplay" hidden="hidden">
    <source src="/static/music/So Blue.mp3" type="audio/mpeg">
  </audio>
{%endblock%}

Mình kế thừa phần body của homepage.html. Mình thử đặt block như sau

<body>
  
  <div class="jumbotron text-center">
    <h1> WHY SHOULD YOU LEARN PYTHON? </h1>
  </div>
  <video style="width: 100%; height: 30%" controls="controls">
      <source src="/static/videos/Python.mp4" type="video/mp4">    
  </video>
  {% block body %}
  <script type="text/javascript" src="{{ url_for('static',filename='js/bootstrap.min.js') }}"></script>
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script>
  {% endblock %}
</body>

thì about.html sẽ kế thừa toàn bộ phần body của homepage.html (1 cái video) nhưng khi đặt block như sau

<body>
  {% block body %}
  <div class="jumbotron text-center">
    <h1> WHY SHOULD YOU LEARN PYTHON? </h1>
  </div>
  <video style="width: 100%; height: 30%" controls="controls">
      <source src="/static/videos/Python.mp4" type="video/mp4">    
  </video>
  
  <script type="text/javascript" src="{{ url_for('static',filename='js/bootstrap.min.js') }}"></script>
  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script>
  {% endblock %}
</body>

thì lại không kế thừa được cái video. Cho mình hỏi là tại sao??

có ai giải thích giúp mình được không :cry:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?