Hỏi về Spring (java)

spring
java

(Đăng Huy) #1

Mình có 1 list các video và bài học, mỗi bài học sẽ có một hoặc nhiều video. Câu hỏi là làm sao để 1 video đó chỉ nằm trong 1 bài học thôi ạ?


(anon52681320) #2

Hỏi cấu trúc dữ liệu hay hỏi cách nào giải quyết bằng Spring à ?


(Đăng Huy) #3

Vâng ạ. Em muốn hỏi giải quyết như thế nào ạ? Hoặc có thể cho em key để em tìm được không ạ?


(Lập Trình Sư) #4

Nó đại loại là như thế này:

// Lesson.java
@Entity
@Table(name = "lessons")
public class Lesson {
  
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private int id;

  private String title;

  @OneToOne(mappedBy = "lessons")
  private Video video;

  // constructors + getters + setters
}


// Video.java
@Entity
@Table(name = "videos")
public class Video {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private int id;

  private String title;

  @OneToOne(cascade = CascadeType.ALL, fetch = FetchType.EAGER)
  @JoinColumn(name = "lesson_id")
  private Lesson lesson;

  // constructors + getters + setters
}


// VideoRepository.java
public interface VideoRepository extends JpaRepository<Video, Integer>{
}


// LessonRepository.java
public interface LessonRepository extends JpaRepository<Lesson, Integer>{
}

(Đăng Huy) #5

Oh. Em cảm ơn bác nhiều ạ. Để em ngâm cứu thêm ạ!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?