Hỏi về session trong Laravel

Em mới code laravel hiện tại đang code chức năng thanh toán bằng VNPAY cho web bán hàng . Khi submit từ form checkout sẽ gọi đến hàm vn_Payment với các request thông tin cơ bản khách hàng. E đã lưu vào session để sử dụng ở hàm return khi nhận kết quả thanh toán thành công , nhưng tại sao session ở 2 phương thức nó khác nhau vậy mong mn giải thích em với ạ:

-session()->all() tại vn_Payment

-session()->all() tại return

 • Route :
Route::post('/checked-vnpay', [ordersController::class, 'vn_Payment'])->name('checkout.vnpay');
Route::get('/return-vnpay', [ordersController::class, 'return'])->name('return.vnpay');
public function vn_Payment(Request $request)
{
  //dd(session()->all());
  $vnp_TmnCode = "8V0HD6JK";
  $vnp_HashSecret = "FQGXLADAEYWSKHCBDEYOEEWHVMTFDKDW";
  $vnp_Url = "http://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/vpcpay.html";
  $vnp_Returnurl = "http://localhost:8003/return-vnpay";
  $vnp_TxnRef = rand(1,10000);
  $vnp_OrderInfo = "Thanh toán hóa đơn phí dich vụ";
  $vnp_OrderType = 'billpayment';
  $vnp_Amount = $request->input('total_price') * 100;
  $vnp_BankCode = "NCB";
  $vnp_Locale = 'vn';
  $vnp_IpAddr = request()->ip();
  $vnp_Inv_Customer = $request->session()->get('cart');
  $vnp_Inv_Customer = json_encode($vnp_Inv_Customer);
  $inputData = array(
    "vnp_Version" => "2.0.0",
    "vnp_TmnCode" => $vnp_TmnCode,
    "vnp_Amount" => $vnp_Amount,
    "vnp_Command" => "pay",
    "vnp_CreateDate" => date('YmdHis'),
    "vnp_CurrCode" => "VND",
    "vnp_IpAddr" => $vnp_IpAddr,
    "vnp_Locale" => $vnp_Locale,
    "vnp_OrderInfo" => $vnp_OrderInfo,
    "vnp_OrderType" => $vnp_OrderType,
    "vnp_ReturnUrl" => $vnp_Returnurl,
    "vnp_TxnRef" => $vnp_TxnRef,
    "vnp_Inv_Customer"=>$vnp_Inv_Customer,
  );
  if (isset($vnp_BankCode) && $vnp_BankCode != "") {
    $inputData['vnp_BankCode'] = $vnp_BankCode;
  }
  ksort($inputData);
  $query = "";
  $i = 0;
  $hashdata = "";
  foreach ($inputData as $key => $value) {
    if ($i == 1) {
      $hashdata .= '&' . $key . "=" . $value;
    } else {
      $hashdata .= $key . "=" . $value;
      $i = 1;
    }
    $query .= urlencode($key) . "=" . urlencode($value) . '&';
  }
  $vnp_Url = $vnp_Url . "?" . $query;
  if (isset($vnp_HashSecret)) {
    $vnpSecureHash = hash_hmac('sha512', $hashdata, $vnp_HashSecret);
    $vnp_Url .= 'vnp_SecureHash=' . $vnpSecureHash;
  }
  //$this->addOrders($request);
  $customerData = [
    'user_id' => $request->input('id'),
    'fullname' => $request->input('name'),
    'email' => $request->input('email'),
    'phone_number' => $request->input('phone'),
    'address' => $request->input('address'),
    'note' => $request->input('note'),
    'status' =>$request->input('payment_method') == 'vnpay' ? 1: 0,
    'total_money' => $request->input('total_price'),
  ];
  $user_id = $request->input('id');
  //save on session
  session([
    'customer' => $customerData
  ]);
  //dd(session()->all());
  return redirect($vnp_Url);
}

public function returnVN(Request $request)
{
  $vnp_ResponseCode = $request->input('vnp_ResponseCode');
  if ($vnp_ResponseCode === '00') {
    dd(session()->all());
    //return redirect()->route('checkout.index')->with('msg', 'Đặt hàng thành công');
  } else {
    dd('Ko Thanh cong');
  }
  return view('vnpay_return');
}

Bạn check coi session id có bị thay đổi đâu ko?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?