Hỏi về PreparedStatement trong JDBC

Mọi người cho mình hỏi mình khai báo PrepareStatement xong sau đó setString các thứ sao mình phải nhấn build chương trình 2 lần thì lệnh setString mới thực hiện để update giá trị ạ ?

import java.sql.*;

  public class jdbc{
      public static Connection hj() {
        final String url="jdbc:mysql://localhost:3306/gg";
        final String user="root";
        final String password="thuy1234";

        try{
          Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
          Connection x=DriverManager.getConnection(url,user,password);
          Statement y=null; y=x.createStatement();
          String z="SELECT*from customers";
          ResultSet rs = y.executeQuery(z);
          String SQL = "UPDATE customers SET customerName=? WHERE customerID=?";
          try (PreparedStatement k = x.prepareStatement(SQL)) {
            k.setString(1, "popo");
            k.setInt(2, 1);
            k.execute();
            // Buoc 5: Lay du lieu tu Result Set
            while (rs.next()) {
              // Lay du lieu boi su dung ten cot
              int mssv = rs.getInt("customerID");
              String ten = rs.getString("customerName");

              // Hien thi cac gia tri
              System.out.print("\ncustomerID: " + mssv);
              System.out.println("\ncustomerName: " + ten);
              System.out.print("\n=================");
            }
            k.close();
          }
          x.close();
        }
        catch (ClassNotFoundException e){
          e.printStackTrace();
        }
        catch(SQLException e){
          e.printStackTrace();
        }

        return null;
      }

      public static void main(String[] args) {
        Connection x= hj();
      }

  }

Do bạn lấy dữ liệu trước khi cập nhật.

 1. ResultSet rs = y.executeQuery(z); lấy dữ liệu trước.
 2. k.execute(); cập nhật.
 3. while (rs.next()) in dữ liệu đã lấy trước khi cập nhật từ bước 1.
5 Likes

ok anh, em cảm ơn nhiều ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?