Hỏi về param image_file trong face++ API


E dùng image_base64 bị lỗi nên chuyển sang image_file. Theo doc là cần 1 file mã hóa của ảnh đặt tên là image.bin(đặt ở ổ C).
—> image_file là: “C:\image.bin” :slightly_smiling_face:
DÙng postman:

{
    "time_used": 25,
    "error_message": "MISSING_ARGUMENTS: image_url, image_file, image_base64",
    "request_id": "1566041278,a1a79ac6-5e29-44a8-83b0-a324424bb74c"
}

Tính dùng lại base64 nhưng chuỗi dài quá nó báo lỗi

Bạn xem lại các tham số có chính xác chưa. Lỗi báo 3 tham số image_file, image_base64image_url bị thiếu.
Hình ảnh đã mã hóa là sao? Với image_file thì tập tin hình ảnh là được, việc gì phải mã hóa?

3 Likes

The binary data of the image, uploaded via POST multipart/form-data

nên em nghĩ nó là phải mã hóa ảnh

Đó hình thức dữ liệu được gửi thôi. Tập tin gửi qua HTTP thì phải là phương thức POST và dạng multipart/form-data.
Việc này sẽ do trình duyệt web hoặc chương trình bạn thao tác đảm nhiệm.

Bạn mã hóa cái ảnh thì tải lên nó không đọc được, lấy gì nó phân tích nữa.

4 Likes

Giả sử có ảnh ở ổ C là image.jpg thì tham số của image_file là j vậy anh? Đây là cái e đang tHẮC mắc

Bạn đọc file đó thành mảng byte rồi truyền mảng byte đó qua POST, định dạng dữ liệu (enctype) của form là multipart/form-data

4 Likes

E hiểu rồi ạ. Dùng Postmnan ok!:sweat_smile: còn code c# dùng Multipart/form-data ntn ạ?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?