Hỏi về những mục sau khi cài đặt SQL server


Mọi người cho e hỏi là khi e cài đặt SQL server 2019 thì nó có hiển thị nhiều phần mềm như trên thì có cái nào cần/nên xóa đi cho đỡ chật máy k ạ?

Xoá được SQL Server 2019 Installation center mà không gây ảnh hưởng, những mục còn lại không nên xoá!

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?