Hỏi về mySQL liên quan đến IN Statement và <>

Mọi người cho em hỏi em có một bài tập như này, vì hai bảng trên hoàn toàn không có nhân tố chung nên em sử dụng cách 1 là IN, cách 2 là dùng WHERE.
Tuy nhiên khi em thực hiện thì kết quả cho ra đều không đúng.
Tức là như em check giá trị ở hai bảng thì sẽ hiển thị được một vài bang. Nhưng đối với cách 1 thì không hiển thị bang nào, trong khi cách 2 thì lại hiển thị một số bang giống nhau.
Em cảm ơn

Cách 2 thực chất là CROSS JOIN.
Cách 1 thì có liên quan đến vấn đề NOT IN(NULL), tức là cột SalespersonState đang có NULL. Cột NULL sẽ gây nhiều phiền toái.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?