Hỏi về môn mô hình hóa toán học

Ai từng học về liner logic rồi cho e hỏi các kí hiệu T,!,? có ý nghĩa gì ạ
thank mn nhiều lắm ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?