Hỏi về lỗi Windows Firewall

em bị cái lỗi này em không biết sửa nó em mong mấy bro giúp em
em cảm ơn

Nó đã báo rất rõ ràng
Thử restart firewall service, hóa ra mấy câu thông báo lỗi là để cho vui thôi sao

4 Likes

This topic was automatically closed after 3 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?