Hỏi về lỗi load css

mọi người cho mình hỏi là tại sao mình đã nhúng link css trong trang html nhưng nó lại không hề nhận được và nếu mình tạo project khác thì lúc nhận lúc lại không nhận,mình đang code trên netbeans.
image

code đâu đâu đâu đâu ?

4 Likes

Lỗi này là do không học tin học căn bản và web protocol mà nhảy vô lập trình liền chứ có phải cái gì gọi là liên quan đến lập trình hết.

Làm ơn đọc lại chương đường dẫn path cho rõ, nhất là các khái niệm đường dẫn tuyệt đối absolute path, đường dẫn tương đối relative path, các khái niệm URL, URL, route.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?