Hỏi về lỗi java.lang.ClassNotFoundException

Sau khi e thêm thư viện bên ngoài vào thì xuất hiện lỗi này. Mọi người cho e hỏi cách fix với ạ. E cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?