Hỏi về kĩ thuật lập trình hàm

Mk có bài: viết chương trình cho tất cả các bài tập trên bằng kỹ thuật lập trình hàm thì lm ntn ạ

Thì dùng kỹ thuật lập trình hàm để viết chương trình cho tất cả các bài tập trên thôi? :thinking:

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?