Hỏi về khởi động cùng hệ thống trong C#

c-sharp

(Gà ) #1

Em muốn cho phần mềm khởi động cùng Win:
Em đã sử dụng lệnh sau:

RegistryKey rkApp = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run", true);
rkApp.SetValue("test", Application.ExecutablePath.ToString());

Trong startup đã có tên phần mềm của em. Tuy nhiên lúc khởi động nó không chạy vào phần mềm mà nó hiện lên bảng này:

Capture

Các bác chỉ em làm thế nào để nó chạy luôn ạ. Em cảm ơn


(Vuio) #2

Bạn mở một file không có phần mở rộng à ?


(Trần Hoàn) #3

Người ta chỉ làm thế với executable file chứ ai lại đi bật chạy mặc định với file dữ liệu :confused:


(SITUVN.gcd) #4

Ứng dụng tên đầy đủ là Ha.exe phải không?
Hay bạn gọi nó từ thư viện liên kết động (dll)?


(Gà ) #5

mình chạy file test.exe


(Gà ) #6

mình chạy file test.exe. Có cách nào khác không bạn


(Trần Hoàn) #8

Nếu thế thì cái dùng để chạy khi khởi động là test.exe chứ không phải file Ha
Còn nếu bạn muốn mở file Ha bằng test.exe thì câu lệnh sẽ là

"C:\path\to\executable\test.exe" "D:\path\to\file\Ha"

Trong đó phần “D:\path\to\file\Ha” là tham số của phương thức Main(String[] args)
Áp dụng câu lệnh đó vào registry


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?