Hỏi về Jquery và vấn đề trong đoạn code export Excel

Em có 1 đoạn code như sau :

 $scope.tablesToExcelMultiTabs = (function ($) {
    var uri = 'data:application/vnd.ms-excel;base64,'
    , html_start = `<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">`
    , template_ExcelWorksheet = `<x:ExcelWorksheet><x:Name>{SheetName}</x:Name><x:WorksheetSource HRef="sheet{SheetIndex}.htm"/></x:ExcelWorksheet>`
    , template_ListWorksheet = `<o:File HRef="sheet{SheetIndex}.htm"/>`
    , template_HTMLWorksheet = `
------=_NextPart_dummy
Content-Location: sheet{SheetIndex}.htm
Content-Type: text/html; charset=windows-1252

` + html_start + `
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
 <link id="Main-File" rel="Main-File" href="../WorkBook.htm">
 <link rel="File-List" href="filelist.xml">
</head>
<body><table>{SheetContent}</table></body>
</html>`
    , template_WorkBook = `MIME-Version: 1.0
X-Document-Type: Workbook
Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_dummy"

------=_NextPart_dummy
Content-Location: WorkBook.htm
Content-Type: text/html; charset=windows-1252

` + html_start + `
<head>
<meta name="Excel Workbook Frameset">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<link rel="File-List" href="filelist.xml">
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <x:ExcelWorkbook>
 <x:ExcelWorksheets>{ExcelWorksheets}</x:ExcelWorksheets>
 <x:ActiveSheet>0</x:ActiveSheet>
 </x:ExcelWorkbook>
</xml><![endif]-->
</head>
<frameset>
 <frame src="sheet0.htm" name="frSheet">
 <noframes><body><p>This page uses frames, but your browser does not support them.</p></body></noframes>
</frameset>
</html>
{HTMLWorksheets}
Content-Location: filelist.xml
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"

<xml xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
 <o:MainFile HRef="../WorkBook.htm"/>
 {ListWorksheets}
 <o:File HRef="filelist.xml"/>
</xml>
------=_NextPart_dummy--
`
    , base64 = function (s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) }
    , format = function (s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function (m, p) { return c[p]; }) }
    return function (tables, filename) {
      var context_WorkBook = {
        ExcelWorksheets: ''
      , HTMLWorksheets: ''
      , ListWorksheets: ''
      };
      var tables = jQuery(tables);
      var dt = new Date();
      var day = dt.getDate();
      var month = dt.getMonth() + 1;
      var year = dt.getFullYear();
      var hour = dt.getHours();
      var mins = dt.getMinutes();
      var postfix = day + "." + month + "." + year + "_" + hour + "." + mins;
      $.each(tables, function (SheetIndex) {
        var $table = $(this);
        var SheetName = $table.attr('data-SheetName');
        if ($.trim(SheetName) === '') {
          SheetName = 'Sheet' + SheetIndex;
        }
        context_WorkBook.ExcelWorksheets += format(template_ExcelWorksheet, {
          SheetIndex: SheetIndex
        , SheetName: SheetName
        });
        context_WorkBook.HTMLWorksheets += format(template_HTMLWorksheet, {
          SheetIndex: SheetIndex
        , SheetContent: $table.html()
        });
        context_WorkBook.ListWorksheets += format(template_ListWorksheet, {
          SheetIndex: SheetIndex
        });
      });

      var link = document.createElement("A");
      link.href = uri + base64(format(template_WorkBook, context_WorkBook));
      link.download = "TongHopCongNoKH" + postfix + ".xls";
      link.target = '_blank';
      document.body.appendChild(link);
      link.click();
      document.body.removeChild(link);
    }
  })(jQuery);

Vấn đề e gặp phải là đoạn đc khai báo jquery kia (var $table = $(this);), có cách nào khắc phục đc không ạ vì e gọi biến ra toàn báo lỗi này

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?