Hỏi về hướng giải quyết tìm điểm trung bình lớn nhất trong mảng sinh viên

Em mới học java không biết nào mình có thể truyền tham chíếu vào hàm tìm dtbln không ạ

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Lab2_2 {
  public static void main(String[] args) {
    List<SinhVien> dssv = new ArrayList<>();
    dssv.add(new SinhVien("111", "Bach", 7));
    dssv.add(new SinhVien("222", "Kha", 7.5));
    dssv.add(new SinhVien("333", "Duc", 6.5));
    dssv.add(new SinhVien("444", "Nghia", 3));
    dssv.add(new SinhVien("555", "Tam", 9));
    for(int i = 0; i<dssv.size(); i++)
    { System.out.println(dssv.get(i));}
      
    
    }
  

  }
public class SinhVien {
  private String mssv;
  private String hoten;
  private double dtb;
  SinhVien sv[];
  public SinhVien() {
  }
  public SinhVien(String mssv, String hoten, double dtb) {
    this.mssv = mssv;
    this.hoten = hoten;
    this.dtb = dtb;
  }
  public String getMssv() {
    return mssv;
  }
  public void setMssv(String mssv) {
    this.mssv = mssv;
  }
  public String getHoten() {
    return hoten;
  }
  public void setHoten(String hoten) {
    this.hoten = hoten;
  }
  public double getDtb() {
    return dtb;
  }
  public void setDtb(double dtb) {
    this.dtb = dtb;
  }
  public double dtbln (SinhVien sv ){
    double max=0;
    if (dtb>max) {
      max=dtb;
    }
    return dtb;
      }
  
  @Override
  public String toString() {
    return "SinhVien{" + "mssv=" + mssv + 
        ", hoten=" + hoten + ", dtb=" + dtb + '}';
  }
}

Phương thức tìm điểm trung bình nằm ở lớp Quản lý chứ không ở lớp Sinh viên đâu.
Lớp Quản lý là lớp chứa mảng (hoặc ArrayList) của các sinh viên. Lớp này sẽ có các chức năng như: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, sắp xếp,…

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?