Hỏi về Custom Event trong DOM

theo e hiểu Custom Event là khi element thỏa mãn 1 điều kiện nào đó sẽ trigger
cụ thể như là scrollbar đang ở trên cùng (tức document.body.scrollY === 0) thì event sẽ được trigger

nhưng e google thì các tut đều na ná nhau và không cái nào jải đáp được làm sao implement được như trên ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?