Hỏi về Const trong JS

Tại sao thằng myObject em để là const rồi nhưng giá trị vẫn bị thay đổi ạ ?

const myObject={a:1,b:2};
const Object2=myObject;
Object2['a']=999;
console.log(myObject);
node.exe First.js
{ a: 999, b: 2  }

Bạn đọc xem nhé !

5 Likes

Bởi vì const trong js khi thay đổi mà báo lỗi chỉ áp dụng với các trường hợp type của dữ liệu là
primitive type javascript như string, number, bool, còn type kiểu reference như object, array thì vẫn thay đổi được giá trị bên trong !!

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?