Hỏi về code cây nhị phân tìm kiếm cân bằng bằng Java

Mình muốn hỏi về vấn đề cây này trong java. Mình có thử tham khảo code ở trên C++ viết thì áp dụng lại có vẻ như java nó không truyền tham chiếu như trong C++ nên nó không làm thay đổi giá trị của các node khi minh chèn giá trị vào cây, Vậy có cách nào để khắc phục không ạ ?

Trong Java, chỉ có kiểu nguyên thủy là tham trị còn lại các kiểu đối tượng (kế thừa từ Object) đều là tham chiếu.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?