Hỏi về cơ sở logic học

Xác định giá trị của các biến K, L, M, N để biểu thức logic (not K and not N ) or (M -> K) or (L or K) nhận giá trị sai ??? Mình chưa hiểu cái dấu -> trong (M -> K) dùng để làm gì ?

Không có phần giải thích ký hiệu à bạn?

1 Like

Yes.

Câu 3 trong đề.

P -> Q = not( P ) or Q.

nhớ cái này trong chương 1 toán lớp 10 mà nhỉ.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?