Hỏi về canh lề phải thanh NAVBAR

bootstrap

(Nheo) #1

mình đang dùng bộ source Bootstrap 4 . làm cái Navbar , tới đoạn này, muốn dời 2 cái “Sign Up Login” qua bên phải mà ko được. dù đã dùng class “navbar-right” và cả “float-right” rồi . nhờ anh em chỉ giúp mình với. Xin cảm ơn.

đây là code của mình:

Bootstrap Example
	<div class=" navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark" style="justify-content: normal !important">
		<span>
			<a class="navbar-brand">
				<img alt="gsdg" src="img/logo.jpg" width="40px">
			</a>
		</span>
		<ul class="nav navbar-nav"  style="width: background: red; ">
			<li class="nav-item">
				<a class="nav-link active">Home</a>
			</li>
			<li class="nav-item">
				<a class="nav-link ">Giới thiệu</a>
			</li>
			<li class="nav-item">
				<a class="nav-link ">liên hệ</a>
			</li>
		</ul>
		
		 <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
  <li><a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-user"></span> Sign Up</a></li>
  <li><a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-log-in"></span> Login</a></li>
</ul>
		
	</div>
</div>

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?